Nhà thờ họ Cao Nghệ AN

 

THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ THỜ HỌ CAO 
Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Tĩnh Nghệ An
Tư vẵn bởi Milimet Vuông
Tham gia thiết kế và tài trợ: Ông. Cao Đình Tuấn (TP Đà Nẵng)
Kiến trúc sư: Phạm Minh Tuấn
Năm thiết kế: 2021

061050-1.jpg

061050-2.jpg

061050-3.jpg

061050-4.jpg

061050-5.jpg

061050-6.jpg

Bài viết liên quan